dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Stt  Họ và tên học sinh Chức vụ Số điện thoại
01 Phạm Văn Tích Giám đốc 0984441227
02 Lê Thị Kim Duyên P. Giám đốc 0918595979
03 Huỳnh Chí Thạch GV - TTCM  0933851440
04 Nguyễn Cảnh Trí GV - TTCM  0985996147
05 Nguyễn Thị Khanh Giáo viên 0932780245
06 Kiều Nhân Hiền Giáo viên 0986521415
07 Tôn Nhơn Phúc Giáo viên 0914711400
08 Dương Quang Thái Giáo viên 0902864244
09 Nguyễn Hùng Lẹ Giáo viên 0987502454
10 Ngô Thị Thủy Giáo vụ 0989838723
11 Lê Thị Tình Giáo viên 01695988505
12 Trần Thị Ánh Tuyết Giáo viên 0977754157
13 Lý Thái Phong Giáo viên 0978058894
14 Ngô Hoàng Phương Duy Giáo viên 0916221163
15 Hà Thị Anh Giáo viên 0984392307
16 Thái Thị Tân Giáo viên 01687117490
17 Trần Thị Thu Mỹ Giáo viên 0932187167
18 Đặng Văn Cần Giáo viên 0934848358
19 Dương Xuân Kim Lai Giáo viên 0937550133
20 Nghiệp Thị Hằng Giáo viên 0979714035
21 Nguyễn Thị Thúy Hồng Giáo viên 0909883780
22 Nguyễn Thị Lan Giáo viên 01683995545
23 Huỳnh Thị Mỹ Vân Kê toán 0938267456
24 Nguyễn Thị Thanh Thiên Trúc Văn thư 0976003106
25 Phạm Anh Tuấn Bảo vệ  01269624491
26 Nguyễn Thanh Hùng Bảo vệ  01659735998
27 Vũ Thị Nga Phục vụ 01659735998